Algemene Voorwaarden Visvergunning

Algemene voorwaarden Hengelsport Vereniging Waddinxveen
Vastgesteld door bestuur HVW op 8 oktober 2018

 

Inleiding

Als Hengelsport Vereniging Waddinxveen (verder: HSV Waddinxveen) zijn wij trots en zuinig op ons viswater, de vissen die daar in zwemmen en het feit dat we een vergunning van de Gemeente hebben gekregen om in deze wateren te kunnen vissen.

We zijn er als leden van de HSV Waddinxveen met elkaar verantwoordelijk voor, dat we dit visrecht behouden om daarmee alle vergunninghouders de mogelijkheid te kunnen blijven bieden veel visplezier te hebben. Daarom hebben wij een aantal ‘spelregels’ opgesteld waar ieder lid van de HSV Waddinxveen zich aan moet houden. Hieronder zijn deze regels weergegeven waarbij eerst een opsomming van de regels en daarna een toelichting per regel.

Iedere visser is VERPLICHT deze vergunning goed door te lezen.

Daar waar in de vergunning van de HSV Waddinxveen wordt gesproken over VISPAS wordt bedoeld de VISPAS van de HSV Waddinxveen, die je van Sportvisserij Nederland toegestuurd krijgt (het plastic kaartje ter grootte van een bankpas).

 

Regels

1. Vergunningen // Vistijden.
2. Waartoe geeft de vergunning HSV Waddinxveen recht en aassoorten.
3. Geldigheid van de vergunning van de HSV Waddinxveen.
4. Meevistoestemming geldt niet // Dagvergunning.
5. Opzeggen van de vergunning.
6. Controleurs.
7. Toon respect voor eenieder en zijn eigendommen.
8. Respecteer andere vissers.
9. Veroorzaak geen overlast, ruim afval op.
10. Toon respect voor de natuur.
11. Meld calamiteiten.
12. Vis alleen met visveilige systemen en vis veilig.
13. Klaar leggen van schepnet en onthakingsmat/cradle.
14. Controle van vinnen bij uit het water tillen van vissen.
15. Gebruik bij het onthaken en fotograferen van een vis áltijd een onthakingsmat/cradle.
16. Houdt de gevangen vis bij het onthaken en fotograferen nat.
17. Wegen en fotograferen van de gevangen een karper, snoek of snoekbaars.
18. Terugzetten van de vissen.
19. Maximaal 48 uur in beslag houden van een stek.
20. Tent, brolly, plu, grondzeil.
21. Speciale regels voor vissen op roofvis.
22. Overtreding van deze regels.

Toelichting op de regels op de volgende bladzijden.

 

1. Vergunningen // Vistijden.

Je moet als je in de wateren van de Hengelsport Vereniging Waddinxveen (verder: HSV Waddinxveen) aan het vissen bent over de volgende documenten beschikken:
1. De vergunning HSV Waddinxveen met daarin onder andere de lijst met wateren van de HSV Waddinxveen.
2. De VISPAS van de HSV Waddinxveen.
3. De lijst met de landelijk ingebrachte wateren en/of de visplanner app op je telefoon.
4. Voor het nachtvissen moet je beschikken over een toestemmingsbewijs voor nachtvissen van de Karper Commissie Waddinxveen (Verder KCW) voor dat betreffende jaar. Dit geldt dus ook voor vissers die in de nacht op andere vissoorten vissen. Het toestemmingsbewijs wordt verstrekt door middel van een sticker op je vergunning.

Zonder de benodigde vergunningen (niet alleen een visvergunning, nachtvistoestemming KCW, maar ook bijvoorbeeld een eventuele gebruikersvergoeding of toegangsbewijs) ben je in overtreding.

De toestemming van Sportvisserij Nederland voor het vissen met drie hengels en/of de toestemming om te nachtvissen geldt niet voor de wateren van de HSV Waddinxveen. Wat wél geldt zijn de regels van de HSV Waddinxveen, zie hiervoor regel 2 hieronder.

Je mag alleen nachtvissen wanneer je in het bezit bent van een door de KCW op naam met een uniek nummer beschikbaar gestelde toestemming. Hiertoe wordt door de HSV Waddinxveen een sticker op de algemene vergunning geplakt. Het nachtvisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Het nachtvissen in het Warnaarplantsoen is niet toegestaan.

Beschik je niet over de hiervoor genoemde sticker, dan kun je vissen van 1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang. Wat deze tijden zijn op de dag dat je vist, kun je vinden op internet bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (verder: KNMI) (zoekterm: ‘Zonsopkomst en ondergang KNMI’). Jaarlijks stellen zij een jaaroverzicht beschikbaar waarop van dag tot dag de tijden zijn vermeld.

Op een persoon die zich als nieuw lid heeft aangemeld, de vereiste betalingen heeft gedaan en een voorlopige vergunning heeft ontvangen, zijn de regels van de HSV Waddinxveen van toepassing.

 

2. Waartoe geeft de vergunning HSV Waddinxveen recht en aassoorten?

De vergunning van de HSV Waddinxveen geeft recht tot het vissen:
1. met maximaal twee hengels tegelijkertijd beaasd met:
1. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, zaden en peulvruchten, fruit, slachtproducten, zeepier, zager, worm, mossel, afgeknotte gaper (pulpschelp), steurkrab en garnaal;
2. nabootsingen van de onder 1.1 genoemde producten;
3. insecten en insectenlarven;
4. nabootsingen van de onder 1.3 genoemde aassoorten, mits niet groter dan 2.5 centimeter.
2. met één hengel, beaasd met een dood visje, dan wel met een kunstaas al dan niet gecombineerd met één van de twee hengels onder 1 van deze regel.

Verboden is:
– het voeren en/of vissen met gekleurde maden alsmede het aan de waterkant voorhanden hebben hiervan;
– het vissen met en/of het voeren van pinda’s;
– het vissen met levend aas.

Geadviseerd wordt beperkt te voeren.

 

3. Geldigheid van de vergunning van de HSV Waddinxveen.

De vergunning van de HSV Waddinxveen (document 1 als genoemd bij regel 1 hiervoor) is alleen geldig, indien de rechtmatige houder óók in het bezit is van de documenten 2 en 3 eveneens genoemd bij regel 1 hiervoor.

De vergunning dient volledig te zijn ingevuld (dit betreft de gevraagde NAW-gegevens, geboortedatum en handtekening). Datzelfde geldt voor de dagvergunning genoemd in regel 4 hieronder.

 

4. MeeVIStoestemming geldt niet // Dagvergunning.

De MeeVIStoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een landelijk ingebracht water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging (VISpashouder) zou je familie, vrienden of kennissen die in het vissen geïnteresseerd zijn, gratis een dag mee kunnen nemen om kennis te maken met het vissen. De MeeVISvergunning geldt echter niet voor de wateren van de HSV Waddinxveen.

Een lid van de HSW Waddinxveen kan echter wel, tegen betaling van € 4,– bij de HSV Waddinxveen een dagvergunning kopen voor een persoon die samen met hem/haar een dag mee gaat vissen. Het betreffende lid dient gedurende de betreffende visdag tijdens het vissen bij de andere persoon aanwezig te zijn.

Op degene aan wie de dagvergunning is verstrekt, zijn de regels van de vergunning van de HSV Waddinxveen van toepassing.

De dagvergunninghouder kan alléén vissen van 1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang.

 

5. Opzegging van de vergunning.

De vergunning voor een volgend visjaar, dat op 1 januari van het volgende kalenderjaar aanvangt, dient te zijn opgezegd vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men wil opzeggen. Opzeggen moet plaatsvinden per email (ledenadministratie@vispas.nl ).

 

6. Controleurs

De HSV Waddinxveen heeft controleurs aangesteld. Aan de betreffende controleurs, die zich met een pasje als controleur van de HSV Waddinxveen kunnen legitimeren, moeten op EERSTE vordering van die controleur alle documenten worden getoond als genoemd bij regel 1 hiervoor.

 

7. Toon respect voor eenieder en zijn eigendommen.

Hiermee wordt bedoeld, dat je je aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals die gebruikelijk zijn in onze samenleving. Zo dienen vissers geen onrechtmatig gebruik te maken van andermans eigendom zoals bijvoorbeeld zonder toestemming vissen op een privéterrein.

Voor alle door de HSV Waddinxveen gepachte wateren geldt het verbod tot het betreden van de met struiken of beplante oevergedeelten.

Uitsluitend mag worden gevist vanaf vissteigers en groenstroken.

Het zoeken naar wormen op enigerlei wijze in plantsoenen, bosschages, struikgewas en groenstroken is ten strengste verboden.

Vissers zijn niet de enige recreanten aan de waterkant. Houd dus rekening met andere vissers, watersporters, wandelaars etc.

Claim geen stekken en profiteer niet (zonder te overleggen willens en wetens) van de inspanningen van collega vissers (stekkenpezen).

Ook het niet verplaatsen van vis behoort tot dit punt (zie regel 18 hierna).

 

8. Respecteer andere vissers.

Het is niet toegestaan om meer dan 5 meter naar links of naar rechts van het midden te vissen van waar u vist. Dit geldt niet als er niemand anders last van heeft.

Algemene vuistregel is, bevis een stek in het water niet dichter dan c.a. 10 meter van de stek in het water waar een andere visser vist. Vraag bij aanvang van het vissen waar de andere visser zijn stek in het water heeft.

Vist u van een stek naar de andere kant van het water waar ook een andere visser vist, vis dan beiden niet verder dan de helft van het water. Dit geldt ook voor de visser die al zat te vissen vóórdat u kwam vissen. Hij zal zijn hengel moeten indraaien als zijn stek in het water verder is gelegen dan op de helft van de afstand tussen jou en hem.

Vis je in de Petteplas, dan mogen tenten en brollys aan de gehele kant van de Petteflat (zowel aan de kant van de moerashoek als aan de kant van de spoorhoek), niet dichter bij elkaar worden geplaatst dan 10 meter uit elkaar. Dit geldt óók voor de situatie dat twee vissers met elkaar aan het vissen zijn.

Voor het vissen met tenten, brollys en paraplu’s zie ook regel 20.

 

9. Veroorzaak geen overlast, ruim afval op.

In met name woongebieden wordt snel door andere mensen overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. In de nacht draagt geluid veel verder dan overdag. Ook een in onze beleving ‘kleine’ stem verheffing, kan ’s nachts door derden al heel snel als hinderlijk worden ervaren. Een ander voorbeeld is te hard afgestelde beetverklikkers, deze dienen zachter te worden afgesteld.

Ook ben je er verantwoordelijk voor, dat als mensen/vrienden van jou samenscholen en voor overlast zorgen (bijvoorbeeld radio hard, stem verhef, drankgebruik etc.), je de betreffende persoon of groep mensen maant tot stilte, dan wel hier melding van maakt bij de personen die zijn genoemd in regel 11 hieronder, met de vraag hier iets aan te doen.

Laat geen afval achter op jouw visstek. Ook ben je er verantwoordelijk voor afval op te ruimen wat door anderen is of wordt achtergelaten. Vooral karpervissers vallen op en worden al snel verantwoordelijk gehouden voor afval langs de waterkant.

 

10. Toon respect voor de natuur.

Houd zoveel mogelijk rekening met Flora en Fauna, er is al zo veel verdwenen. Creëer bijvoorbeeld geen visstek of meer ruimte op een visstek door het snoeien van bomen en/of planten. Behandel de vissen en andere dieren met veel respect en liefde. Verstoor ook geen broedende vogels en paaiende vissen.

 

11. Meld calamiteiten.

Instanties zoals gemeente, politie, het waterschap of de HSW Waddinxveen hebben tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten (zoals vissterfte, zuurstofgebrek, watervervuiling) en onregelmatigheden (zoals vernieling, overlast, stroperij of dempen van sloten of vijvers) werk je actief mee aan een beter (leef)milieu. Hieronder tref je de betreffende contactpersonen en organisaties aan met hun telefoonnummers:

• Ben de Bruin 06 – 193 464 15 (niet op zondag)
• Ronald Hoogerbrug 06 – 242 069 57 (hoofdcontroleur)
• Onno Konijn 06 – 235 806 09
• Nico Smith 06 – 250 441 20
• Marco van Zoomeren 06 – 481 657 48
• AID 045 – 546 623 0
• BOA’s 14 – 0182 (bellen)
06 – 388 250 30 (bellen of whatsapp)
• Milieudienst Gouda 0182 – 545 747
• Politie 0900 – 8844

 

12. Vis alleen met visveilige systemen en vis veilig.

Vis alleen met systemen waarbij de vis zich bij lijnbreuk te allen tijde kan bevrijden van lood en lijn. Gebruik geen rigs die de bek onnodig schade toebrengen bijvoorbeeld de bent-hook-rig bij karpers met zachte bekken waar bijvoorbeeld in de Pette sprake van is. Het wordt aanbevolen je hier in te verdiepen.

Beperk het gebruik van een voorslag.

De controleurs van de vereniging als bedoeld bij regel 6 hiervoor kunnen steekproefsgewijs controles uitvoeren en vragen de hengels binnen te draaien om een controle te kunnen uitvoeren.

Vis je in de Petteplas en ligt je aas in de moerashoek of tegen of rond de lange steiger, zorg er dan voor dat je hengels binnen handbereik zijn. Ga niet verder dan 2 meter bij je hengels vandaan staan/zitten en loop niet weg als de hengels in het water liggen.

Wil je bij je hengels weg (dus meer dan 2 meter) zorg er dan voor dat iemand met een visvergunning van de HSV Waddinxveen bij de hengels staat die ook weet hoe hij/zij met de hengels moet omgaan bij een aanbeet. Is zo’n persoon niet aanwezig draai dan eerst de hengels uit het water voordat je weg loopt.

Zolang de steiger in de moerashoek in de Petteplas er nog is en je vist vanaf die steiger, dan is het alleen toegestaan om recht vooruit en (vanaf de steiger gezien) naar rechts te vissen.

 

13. Klaar leggen van schepnet en onthakingsmat/cradle.

Zorg er altijd voor, dat vóórdat er een hengel wordt ingelegd, het schepnet en de onthakingsmat/cradle klaarliggen. Datzelfde geldt voor als je gaat opruimen. Pas als de laatste hengel is binnengedraaid, mogen het schepnet en de onthakingsmat/cradle worden opgeruimd.

 

14. Controle van vinnen bij uit het water tillen van vissen.

Vóórdat een vis in een net op de kant wordt getild controleer je of de vinnen plat langs het lichaam van de vis zijn geplaatst.

 

15. Gebruik bij het onthaken, wegen en fotograferen van een karper, snoek en snoekbaars áltijd een onthakingsmat/cradle.

Door het gebruik van een goede onthakingsmat/cradle zal de karper, snoek en snoekbaars geen onnodig letsel oplopen bij het onthaken, wegen en fotograferen.

 

16. Houdt de gevangen vis bij het onthaken en fotograferen nat.

De slijmlaag van een vis is zijn grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de vis ziek worden en uiteindelijk dood gaan.

Het wordt aanbevolen een emmer water bij de onthakingsmat/cradle te plaatsen.

 

17. Wegen en fotograferen van een gevangen karper, snoek of snoekbaars.

Zorg er bij het wegen van de vis voor dat de karper, snoek of snoekbaars boven een onthakingsmat/cradle hangt op maximaal 50 cm hoogte gerekend vanaf de bodem van de onthakingsmat/cradle. Voor het fotografen betekent dit dat je op je hurken of knieën moet zitten zodat de vis boven de mat/cradle hangt.

 

18. Terugzetten van de vissen.

Elke gevangen vis dient zo spoedig mogelijk (binnen circa 5 minuten) na uit het water te zijn getild, visvriendelijk te worden teruggeplaatst. Geen enkele vis mag:
– in een bewaarzak, recoverysling, schepnet of leefnet worden bewaard;
– worden meegenomen;
– worden verplaatst en/of;
– worden gedood;
tenzij het gaat:
– om een situatie waarin het bestuur een persoon hier toestemming voor heeft gegeven, wat is vastgelegd in de notulen van een bestuursvergadering van de HSV Waddinxveen. De uitzondering geldt ook voor al hetgeen hieronder in dit artikel is beschreven.
– om het eventueel doden van aasvisjes. Zie hiervoor aan het eind van deze regel.

De vissen moeten worden teruggezet in het water van waaruit hij gevangen is.
Door het verplaatsen van de vis breng je ook de vissen in het andere water in gevaar. Je kunt namelijk virussen en ziektes overbrengen die het leven kunnen kosten van het hele visbestand in het andere water waar de vis wordt uitgezet.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld ‘bekende’ karpers soms ook targetvissen voor andere karpersvissers. Door een vis te verplaatsen naar een ander water ontneem je een collega visser ook een stuk plezier in de visserij.

Bij constateren van het overtreden van deze regel volgt direct voor onbepaalde duur in beslagname van de vergunning van de HSV Waddinxveen en daarmee de toestemming van de KCW om nacht te vissen.

Bij het terugzetten van de karper, snoek of snoekbaars dien je te zorgen voor een veilig transport van de vis van de onthakingsmat naar het water. Hiertoe moet gebruik worden gemaakt van de onthakingsmat zelf of van de weegzak of recoverysling.

Uitzonderingen op bewaarverbod:
– Leefnetten zijn wél toegestaan tijdens bij officiële (door de HSV Waddinxveen) georganiseerde wedstrijden.
– Je mag 10 aasvisjes van maximaal 10 cm bewaren en/of meenemen. De visjes moeten na uit het water te zijn gehaald direct worden gedood.

 

19. Maximaal 48 uur in beslag houden van een stek.

Je mag niet langer dan 48 uur een stek bezet houden.

Met het niet langer bezet houden van een stek wordt ook bedoeld het niet langer bezet houden van een stek in het water. Het simpelweg verplaatsen van bijvoorbeeld een stoel, stretcher, overwrap, tent, bivvy of tas naar een plek een paar meter verder en vervolgens dezelfde stek in het water blijven bevissen, wordt ook niet toegestaan.

 

20. Tent, brolly, bivvy, plu, grondzeil.

Er mag alleen worden gevist met een één persoons tent, brolly, bivvy of paraplu. De HSV Waddinxveen kan hier op verzoek van afwijken. Het verzoek moet per mail bij de HSV Waddinxveen worden ingediend (kcwaddinxveen@gmail.com). Het streven is om binnen 48 uur na de verzenddatum en tijd van de mail, te reageren. Dus vraag het tijdig aan. De afwijking wordt opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuur van de HSV Waddinxveen en is daarmee ter inzage van leden van de HSV Waddinxveen. De toestemming moet bij controle kunnen worden getoond aan de controleur als genoemd in regel 6.

Er mag geen grondzeil onder een brolly, in een tent, in een bivvy of onder een paraplu worden gebruikt. De tent mag niet afgesloten zijn. Wel mogen bij een brolly twee ‘zijflappen’ worden gebruikt waardoor in het midden of aan een van de zijkanten een opening bestaat. Bij een tent dient de deuropening ‘open’ te blijven. Een muskietennet in de opening van de brolly, bivvy, tent of over een paraplu is toegestaan, wat betekent dat wanneer deze gebruikt wordt het niet wordt aangemerkt als een gesloten tent.

 

21. Speciale regels voor het vissen op roofvis.

Het vissen met een hengel, geaasd met een dood visje, dan wel met kunstaas, is in de wateren van de HSV Waddinxveen verboden van 1 maart tot de laatste zaterdag in mei.
Sowieso mag niet met een levend aasvisje worden gevist.

Bij het vissen op roofvis zijn naast de eerder genoemde onthakingsmat/cradle ook een onthakingstang, kniptang en passend schepnet verplicht.

 

22. Overtreding van deze regels.

Bij constatering van een overtredingen van een of meerdere regels in de vergunning van de HSV Waddinxveen, kan de controleur per direct de drie documenten innemen die zijn genoemd bij regel 1. De controleur zal de visser die in overtreding is melding maken van de overtreding waar het over gaat.

Bij overtreding wordt het lid door het bestuur van de HSV Waddinxveen schriftelijk (aangetekend) gewaarschuwd onder vermelding van:
– Overtreden regel.
– Tijdstip van constateren overtreding.
– Naam van de bevoegde persoon die de overtreding heeft geconstateerd.
– Bij een minderjarige overtreder wordt de schriftelijke waarschuwing óók (aangetekend) aan de ouders/voogd van de overtreder gestuurd.
– De brief zoals hiervoor genoemd wordt getekend door een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.
– In de notulen van de bestuursvergadering van de HSV Waddinxveen waar de overtreding is besproken, wordt de behandeling van de overtreding opgenomen.
– De vereniging houdt een register bij van de gemaakte overtredingen, de waarschuwingen en eventuele andere sancties.
– Bij een tweede schriftelijke waarschuwen wordt tegelijkertijd het lidmaatschap van de HSW ingetrokken en daarmee automatisch de toestemming van de KCW om nacht te vissen. De sanctie betreft de resterende kalenderjaar en het daar op volgende kalenderjaar. Het bestuur kan beslissen een sanctie voortijdig te eindigen. Het bestuur beslist hierover na kennis te hebben genomen van het verweer van het lid wat de overtreding heeft begaan. Het bestuur van de HSV Waddinxveen zal de betreffende visser tijdens de bestuursvergadering waar over de overtreding wordt gesproken horen.
– Een overtreding verjaart 2 jaar na de datum van de aangetekende brief waarmee de overtreding kenbaar is gemaakt. Bij een direct in beslagname beslist het bestuur van de HSV Waddinxveen per situatie.
– Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de HSV Waddinxveen ook direct alle vergunningen van de HSV Waddinxveen in beslag nemen.