Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de HSV Waddinxveen doet met dit bericht en oproep aan haar leden om op 24 april 2023 met elkaar een Algemene Ledenvergadering te houden. Als bestuur kijken we er naar uit u te kunnen verwelkomen en met elkaar te praten over onze prachtige hobby en de zaken die onze vereniging betreffen.

De locatie waar de vergadering is:
Wijk en Speeltuinvereniging “De Paddestoel”
Lijsterbesstraat 18
2742 XS Waddinxveen
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.45 uur.

Leden die de stukken vooraf willen inzien hebben daarvoor twee mogelijkheden. Ten eerste worden de stukken, met uitzondering van de financiële stukken, op de website gepubliceerd. Hieronder treft u de stukken aan. Een andere manier is bij ons per email (info@hsvwaddinxveen.com) te melden dat u de stukken fysiek wilt inzien. In dat geval wordt ook inzage gegeven in de financiële stukken. De stukken (agenda en bijlagen) liggen ter inzage.

Als een lid van de vereniging een agendapunt wil inbrengen, een voordracht wil doen voor een nieuw bestuurslid of voor een nieuwe voorzitter (van de huidige voorzitter loopt zijn zittingstermijn af en is herkiesbaar), kan dat óók bij ons worden gemeld. Hiervoor kan hetzelfde emailadres worden gebruikt als dat hiervoor is weergegeven. Tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten zal het bestuur het ingediende agendapunt bij het begin van de vergadering opvoeren en een voorstel doen waar het agendapunt in de vergadering te behandelen.

Tot de 24e april!

Mede namens het bestuur van de HSV Waddinxveen,
Peter Loef
Voorzitter