Algemene Ledenvergadering

Geen Algemene Ledenvergadering in Juni dit jaar

Gelukkig gaat het met corona de goede kant op. Echter, zoals we kenbaar hebben gemaakt zal er géén algemene ledenvergadering (Verder: ALV) zijn in juni. Statutair zijn we wel verplicht om uiterlijk in juni de ALV te hebben, echter corona gooit roet in het eten. Sportvisserij Nederland, waar wij lid van zijn, heeft ons geadviseerd om vergaderingen, ook ALV’s uit te stellen tot na augustus. Hier dit bericht:

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/21089/oproep-verschuif-datum-ledenvergadering.html

Omdat de ALV niet door gaat en we daar altijd onze resultaten uit 2019 toelichten, willen wij met dit bericht van de gelegenheid gebruik maken het overzicht van de activiteien in 2019 nadrukkelijk bij jullie onder de aandacht brengen. We hebben écht heel veel gedaan met elkaar. Hoewel dit vaak niet altijd voor leden zichtbaar is, is het daarom goed om het in een verhaal zo eens een keer door te nemen. Het doet recht aan de inzet van de vrijwilligers binnen de vereniging.

Beste leden,

Uitnodiging deelname aan Algemene Ledenvergadering 23 maart 2020
Met veel enthousiasme nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging Waddinxveen (verder: HSV Waddinxveen) u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (verder: ALV). De vergadering vindt plaats op 23 maart 2020 van 20.00 uur tot 22.30 uur. De zaal gaat open om 19.45 uur. Koffie en thee staan klaar!
Vanwege het feit dat het niet zeker was of onze vaste locatie ten gevolge van verbouwing beschikbaar zou zijn, wijken we uit naar een andere locatie. Omwille van kosten is gekozen voor de Kinderboerderij De Contactweide in Boskoop. Er is voldoende parkeergelegenheid en het is vijf minuten lopen vanaf station Snijdelwijk.

Publicatie uitnodiging, agenda en stukken
Overeenkomstig de statuten publiceren wij deze uitnodiging in Hart van Holland. Dit veel gelezen weekblad heeft een oplage van 14.000 exemplaren. Eveneens is deze uitnodiging gepubliceerd op onze website en op social media zoals facebook en Instagram. De stukken liggen per 25 februari ter inzage op de Vogellaan 26 in Boskoop. Alle stukken, met uitzondering van de bijlagen 2a en 3 (zie hieronder de agenda) zijn ook op de website worden gepubliceerd. Tijdens de vergadering is een aantal vergadersets beschikbaar.

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
Voor het kalenderjaar 2019 zijn tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) in 2018, door de leden speerpunten aan het bestuur meegegeven. Tijdens de aanstaande ALV zullen we uitvoerig stil staan bij resultaten. Natuurlijk legt het bestuur voor 2020 ook weer nieuwe plannen en speerpunten voor. Graag verneemt het bestuur tijdens de ALV aanvullende wensen en behoeften. Zoals de statuten ook vereisen wordt door de penningmeester tijdens de aanstaande ALV inzicht gegeven in de financiële resultaten in 2019 en de stand van het vermogen en schulden per 31 december 2019. De Kascontrolecommissie zal verslag doen van haar controlebevindingen van de financiële administratie. Tot slot wordt op een aantal ontwikkelingen binnen Sportvisserij Nederland ingegaan. Maar bovenal is het ook gewoon een mooi moment om elkaar als leden weer te ontmoeten en te praten over onze favoriete bezigheid, vissen!!

Hieronder treffen jullie de agenda aan.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Peter Loef
Voorzitter

Agenda

OPENING VAN DE VERGADERING

1. Opening door de voorzitter, en vaststelling van de agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUITVORMING

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 juni 2019 (bijlage 1)

4. Herbenoeming twee bestuursleden: Ben de Bruijn en Ronald Hoogerbrug 
Het bestuur adviseert de genoemde twee bestuursleden opnieuw te benoemen.
De leden worden geadviseerd hier mee in te stemmen.

5. Jaarverslag inhoudelijk en financieel 2019 (bijlagen 2 en 2a ) (2a ligt ter inzage Vogellaan 26 in Boskoop en wordt ter vergadering uitgereikt)
Voor 2019 waren door de ALV in 2018 concrete doelstellingen aan het bestuur mee-gegeven. In de bijlage wordt verslag gedaan van de resultaten. Ook worden de speerpunten voor 2020 benoemd. Tijdens de vergadering wordt een toelichting ge-geven.
De leden worden voorgesteld het Jaarverslag voor 2019 vast te stellen.

6. Bevindingen Kascontrolecommissie financieel kalenderjaar 2019 (bijlage 2a)
Besluit tot décharge van de penningmeester en bestuur voor het in 2019 gevoer-de financiële beleid.

7. Benoeming Kascontrolecommissie financieel kalenderjaar 2020

8. Speerpunten 2020
De leden worden geadviseerd de volgende speerpunten voor 2020 vast te stellen.
1. Toename deelname aan ledenactiviteiten
2. Sponsorbeleid inrichten
3. Uitbreiding wateren
4. Jeugdvisactiviteiten versterken
5. Kwaliteit waterzuiveringsplas
6. Samenwerking aangaan en verdiepen met tenminste 1 vereniging.
7. Huisvesting/eigen honk
8. Cursus voor de controleurs

9. Begroting 2020 (bijlage 3) (Ligt ter inzage Vogellaan 26 in Boskoop en wordt ter vergadering uitgereikt)
De penningmeester zal een toelichting geven op de opgestelde begroting.
De leden worden geadviseerd de begroting voor 2020 vast te stellen.

10. Jubilarissen (bijlage 4)
Het bestuur vindt het belangrijk extra aandacht te besteden aan leden die lange tijd lid zijn. Bijgaand doet het bestuur een voorstel hoe dat te doen.
De leden worden geadviseerd met het voorstel in te stemmen.

TER BESPREKING

11. Actielijst naar aanleiding van de vergadering van 22 juni 2019 (bijlage 5)

TER INFORMATIE

12. Nadere kennismaking met onze nieuwe controleur Konrad Przepeluk

13. Ontwikkelingen Sportvisserij Nederland (mondeling)

AFRONDING

14. Wat verder ter tafel komt

15. Afsluiting van de vergadering