Algemene Ledenvergadering

Volgende Algemene Ledenvergadering

De laatste Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 22 juni 2019. Een verslag van de bijeenkomst is hieronder weergegeven.

De datum van de volgende Algemene Ledenvergadering, die uiterlijk in de maand maart of april in 2020 zal plaatsvinden, moet door het bestuur nog worden vastgesteld.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 22 juni 2019

Hieronder treft u de terugblik van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2019 aan. Hier treft u het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde Jaarverslag over 2018. Ook treft u het Jaaroverzicht van de Witviscommissie over 2018 aan.

Opening en mededelingen:

Het bestuur vindt het jammer dat door persoonlijke omstandigheden van een drietal be-stuursleden, het vervolgens lastig vinden van een beschikbare plek in de Paddenstoel en de statutaire verplichting de jaarvergadering vóór 1 juli te moeten laten plaatsvinden, de ver-gadering op een zaterdagavond moest worden gepland. De oorspronkelijke vergadering stond gepland in april. Doordat we op zaterdag vergaderden kon een aantal trouwe bezoe-kers aan onze vergaderingen niet aanwezig zijn. Excuus hiervoor.

Ben de Bruijn is 50 jaar getrouwd. We hebben hem enige weken geleden namens de vereni-ging een mooi boek overhandigd van Rini Groothuis (Sluimerend Dynamiet). Zijn vrouw heeft een prachtige bos bloemen ontvangen.

Er is door niemand van de leden gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om alle stuk-ken vóóraf in te zien. De stukken zijn zoals toegezegd wel aan het begin van de vergadering uitgereikt, óók de financiële stukken.

TER BESLUITVORMING

Nieuwe benoemingen:

• Nico Smith is benoemd als 1e Penningmeester
• Ronald Hoogerbrug is benoemd als 2e Penningmeester
• Marco van Zoomeren is voor een nieuwe termijn benoemd als bestuurslid
• Arie van Sluijs is benoemd als bestuurslid in de functie van 2e Secretaris
• De Kascontrolecommissie die namens de leden beoordeelt of het bestuur en de Penningmeester netjes met het geld zijn omgegaan in het afgelopen jaar, be-staat volgend jaar wederom uit Erik van Beek en John Amerongen
Alle benoemingen waren unaniem. Het bestuur heeft de nieuw en opnieuw benoemden ge-feliciteerd en bedankt voor hun inzet voor de verenigingen.

Dirk van Amerongen heeft besloten om óók als bestuurslid te stoppen. Vorig jaar heeft hij zijn voorzitters functie al beschikbaar gesteld. Hij doet dit om persoonlijke redenen en het gaat hem ook aan het hart. Dirk wordt wederom bedankt voor zijn grote inzet en betrokken-heid. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst later dit jaar, wordt er nadrukkelijk bij zijn terug-treden stil gestaan. Gelukkig blijft Dirk wel beschikbaar voor de jeugdcommissie en de roof-viscommissie.
Jaarverslag 2018:

Het (niet financiële) jaarverslag 2018 wordt door de leden goedgekeurd en vastgesteld. Het document geeft een goed en getrouw beeld van de activiteiten en gebeurtenissen.

Bevindingen Kascontrole-commissie financiële jaar 2018:

De Kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd. De stukken zagen er netjes uit en waren ook prima in orde toen de controle werd uitgevoerd. Marlies Schinkel wordt hiervoor gecomplimenteerd en bedankt. Er wordt décharge verleend aan het bestuur en de penning-meester voor het gevoerde financiële beleid.

Wel wilde de commissie het bestuur aan aantal dingen meegeven.
Als eerste de tip om de secretariële werkzaamheden en de taken van de penningmeester meer te scheiden. Een tweede opmerking betrof het eigen vermogen van de vereniging. Dit vermogen is ruim voldoende, de vraag aan het bestuur is of dit wenselijk is danwel of hier bepaalde gedachten achter zijn. Het bestuur heeft aangegeven dat hier inderdaad plannen voor zijn. Zo onderzoeken we o.a. de wenselijkheid en mogelijkheden van eigen huisvesting.

Realisatie 2018 en Begroting 2019:

De begroting voor 2019 wordt overeenkomstig het advies van het bestuur vastgesteld. De afgelopen jaren is er meer geld uitgegeven dan binnengekomen. Dit betekent dat we in 2019 zorgvuldig en kritisch met het geld om zullen gaan. Zo wordt bijvoorbeeld de grote hoeveelheid kleding die is aangeschaft geïnventariseerd en aan de leden ter koop aangebo-den. Onderzocht wordt om dit te doen via een webshop achtige invulling. Wellicht kunnen we daar nog meer mee, mede gekoppeld aan adverteren en sponsoring.

TER BESPREKING:

Activiteitenlijst n.a.v. ledenvergadering 12 november 2018:

Hieronder de voortgang op de actiepunten voor zover deze niet op de agenda van deze ver-gadering stonden.

Contacten met derden:
Er zijn contacten gelegd met de hengelsport verenigingen van Bodegraven. Alphen aan den Rijn en Moordrecht. De contacten zijn bedoeld te onderzoeken op welke manier we kunnen samenwerken. Ook is er contact gelegd met Sportvisserij Nederland voor het loodvrij vissen, het kalken van water en bijvoeren alsook om navraag te doen voor het verkrijgen van subsi-die bij heet aankopen van kleine karpertjes voor witvissers. Een ander waar contact mee is gezocht is Sportvisserij Zuid West Nederland. Dit voor onder andere de problemen met de uitgifte van vergunningen door HSV Leiden en Omstreken voor het organiseren van wedstrij-den voor witvissers en het uitbaggeren van de WSE plas.

Regelement:
Het nieuwe regelement en de knelpunten zijn besproken in de KCW. Er blijft commentaar, maar aangegeven is dat iedereen de regels respecteert. Maandag de 24 juni a.s. vergadert het bestuur om te bekijken of het reglement voor 2020 moet worden aangepast.

Vertaling reglement in Pools:
Inmiddels zijn de regels voor een deel vertaald en op de website geplaatst.

WSE-plas:
In 2019 zal er niet meer worden gebaggerd. Wij zijn erg teleurgesteld omdat de toezeggin-gen er waren. Inmiddels werken de Gemeente en Hengelsport Federatie Zuid West Neder-land hard met en voor ons om het uitbaggeren uit te voeren.

Gemeente Waddinxveen:
De agenda’s en de verslagen van de bijeenkomsten met de Gemeente worden periodiek op de website geplaatst bij de berichten. Er is een goede verstandhouding wat wederzijds een voordeel oplevert.

Loodvervangers:
We hebben gesproken met Sportvisserij Nederland aangaande de vraag van Ton Kooren tij-dens de vorige ledenraadsvergadering. Inmiddels is Sportvisserij Nederland hier zelf ook druk mee bezig. We hebben een foldertje uitgereikt. Hier de linkjes naar de website met ook enkele voorbeelden van loodvervangers. Zeker voor de karpervissers en de witvissers is er al heel veel beschikbaar. Enkele bestuursleden hebben loodvrije gewichten aangeschaft en wordt er mee gevist.

Voer en aas:
Een onderwerp waar het bestuur serieus aandacht voor heeft maar vanwege de breedte van het onderwerp nog niet goed weet hoe daar voor de verenigingen een activiteit van te ma-ken.

Sponsorbeleid:
Nu er weer meer ruimte komt na de nieuwe bestuurssamenstelling gaan we hier werk van maken. Hier komen we op terug.

Website:
Inmiddels is ook de website aangepast. Hier moet nog veel voor worden gevuld maar het bestuur is tevreden over de vormgeving. Er worden heel re-gelmatig nieuwsberichten geplaatst. De leden wordt geadviseerd hier ook kennis van te ne-men en eens een kijkje te nemen.

Vervolg opvissing Petteplas:

Het rapport wat is opgesteld wordt besproken. Geconcludeerd wordt dat er een gezonde roofvisstand is, wij ten opzichte van andere wateren om ons heen uniek zijn met de aanwe-zigheid van ‘tussenmaat’ brasem wat komt door het ontbreken van aalscholvers, de brasem erg mager is en er veel witvis is. Al met al geen problemen.

Er is besloten om de adviezen van degene die heeft opgevist niet allemaal op te volgen. Kal-ken is volgens Sportvisserij namelijk op een veenbodem gevaarlijk en bijvoeren erg kostbaar en weinig effectief. We zullen we aandacht hebben voor de kwaliteit van het aas. Dit zoals al eerder gezegd.

Ook is besloten dat bij een volgende opvissing een aantal mensen, waaronder de commissie visstand beheer verantwoordelijk te laten zijn voor het besluit aangaande het eventueel af-voeren van vissen.

Oproep jubilarissen:

De leden vinden het een goed besluit hier mee aan de slag te gaan. Het is waardevol om binnen een vereniging iets dergelijks te hebben. Over de invulling gaat het bestuur naden-ken.

TER INFORMATIE

Uit de commissies:

Witviscommissie:
Er wordt een oproep gedaan wie er interesse heeft om samen met Martijn de Wit en Lau-rens van der Flier de witviscommissie in te richten. Er wordt een oproep op de website ge-plaatst.

Water- en visstand beheer:
Er zijn karpers en graskarpers uitgezet in het Warnaarplantsoen. De graskarpers lijken goed hun weer te doen.
Er is navraag gedaan naar de mogelijkheden voor subsidie voor het uitzetten van kleine kar-pertjes voor de witvissers. Hier liggen strenge eisen aan ten grondslag voor het water waar-in ze worden uitgezet. Wij kunnen daar in de omgeving Waddinxveen niet aan voldoen. Wel-licht moeten we ze als vereniging dan zelf aanschaffen.

Karper commissie:
We hebben een interessante spreker gehad. De tweede spreker zegde in de week voor de bijeenkomst af. Komend najaar plannen we weer een bijeenkomst.
De vraag wordt gesteld of we niet vanuit de KCW een visreis naar een betaalwater kunnen organiseren. Dit goede idee wordt meegenomen en op teruggekomen.

Roofvis commissie:
In het najaar zullen wedstrijden gepland gaan worden. De commissie gaat zich beraden over het plan.

Zeevis commissie:
Aangegeven is dat er verregaande plannen zijn voor het afhuren van een boot om met el-kaar aan de slag te gaan. Vraag is nog wel de prijs. Hier komen we op terug.

Jeugdvis commissie:
Inmiddels is met een aantal scholen al het nodige gedaan. De planning is dit vaker te gaan doen.

Controleurs commissie:
Er is zonder anderen tekort te willen doen, veel werk verzet door Ronald Hoogerbrug als hoofdcon-troleur. Inmiddels wordt er heel regelmatig door de politie en BOA’s gecontroleerd. Er zijn al grote bedragen aan bekeuringen uitgeschreven. Wel doet Ronald een oproep om scherp te blijven. De voorzitter bedankt Ronald en zijn vrouw nadrukkelijk. Beiden krijgen een applaus van de aanwezigen.
Daarnaast maakt Ronald melding van het toetreden van Marten Verver als nieuwe controleur.

Ronald Hoogerbrug overhandigd de controleurspas aan Marten Verver
Wedstrijdcommissie:
De wedstrijdcommissie kon vandaag niet aanwezig zijn. Maar als we de berichten op de website volgen wordt er door de commissie heel veel gedaan.
Ook is het Jaarverslag van de wedstrijdcommissie met elkaar doorgenomen. We stellen met elkaar vast dat we trots mogen zijn op onze wedstrijdvissers en het fijn is dat deze club zo veel met elkaar aan de slag is. Waarbij zonder anderen te kort te willen doen Rinus Reichard wel een hele grote drijvende kracht is. Compliment aan hem en dank!

AFRONDING

Renovatie Gouwebos:
Er wordt niets aan het water gedaan, dus hier hebben we weinig aan. Er wordt hier dan ook-geen verdere actie op ondernomen.

Opschoondag 7 september:
Tijdens deze dag worden er als het goed is ook visvakken aangelegd op een paar plekken aan de Petteflat kant.

BBQ voor vrijwilligers:
Dit jaar zullen we op 14 september voor de vrijwilligers weer een BBQ organiseren.

Kleding:
De kleding van de HSV Waddinxveen die we hebben, wordt geïnventariseerd en aan leden ter koop aangeboden.

Bentwoud:
Gevraagd wordt hoe het zit met de visrechten van het Bentwoud. Gezegd dat we hier achteraan zullen gaan.

Visrecht in Boskoop:
We blijven het contact onderhouden over visrechten.

Onder dankzegging door de voorzitter voor de aanwezigheid en inbreng wordt de vergadering om 21.35 uur gesloten.