Privacyverklaring HSV Waddinxveen

Dit is de Privacy Verklaring van de HSV Waddinxveen dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door de HSV Waddinxveen of aan hen gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers hierna ook ‘wij/ons’ genoemd. De HSV Waddinxveen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de HSV Waddinxveen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De HSV Waddinxveen is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Gemeenschappelijk doel en belang van de HSV Waddinxveen, haar leden en haar relaties is het zorgvuldig verwerken en beveiligen van (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke organisatorische en technologische maatregelen wij nemen om de privacy van alle betrokkenen te beschermen. Een van die maatregelen is het aanstellen van een interne contactpersoon voor alle privacy gerelateerde vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, of denkt u dat er sprake is van een datalek of kwetsbaarheid in onze beveiliging? Neemt u dan contact op via info@hsvwaddinxveen.com.

 

Persoonsgegevens

De HSV Waddinxveen verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

VVB BV gebruikt deze gegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt of aan ons levert, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer, adres en e-mailadres
 • functie
 • nationaliteit, geslacht, geboortedatum en leeftijd
 • gebruikersnaam en inloggegevens
 • geslacht
 • IBAN bankgegevens
 • contactgegevens van uw contactpersoon ingeval van een medisch noodgeval, en daarvoor relevante gezondheidsgegevens
 • informatie die u zelf invult, zoals bij een contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

 

Cookies

Bij onze websites maken we soms gebruik van cookies en Google Analytics. Door middel van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes of pixels die worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

 1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
 2. Met Monitoring of analytische cookieskunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn.

Deze partijen bieden een bescherming van gegevens aan die voldoet aan de AVG. Lees hier hoe Google dat doet.

Sociale media: cookies kunnen ook geplaatst worden voor een verbinding met sociale media. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, Instagram, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma wat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

 

Grondslag van de verwerking

De HSV Waddinxveen moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. In dit geval is sprake van de volgende grondslag(en):

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes.
 • voor het afsluiten van (aansprakelijkheids)verzekeringen.
 • voor het beperken van onze aansprakelijkheid op basis van wetten.
 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten.
 • om vragen of klachten te verwerken.
 • om onze website te verbeteren.

 

Beveiliging persoonsgegevens                                            

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen zijn (onder andere):

 • wachtwoordbeveiliging van systeem- en cloud-omgevingen.
 • versleuteling van gegevens.
 • verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding.
 • opslag en hosting door een ISO 27001 gecertificeerde hostingpartij.
 • bestuur en leden zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 • met subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die hen verplichten de AVG na te leven.
 • verwerking geschiedt uitsluitend binnen de EU of door partijen daarbuiten die een gelijk beschermingsniveau hanteren.

Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of programmatuur 100% veiligheid gegarandeerd worden. De HSV Waddinxveen kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten onze controle ligt.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • U daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of klacht.  Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen zijn, onderaannemers, ICT- en Telecomproviders, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten uitvoeren zoals IDEAL, accountants en juristen of advocaten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, en dat deze derden zich houden aan de AVG.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met derde partijen zoals de belastingdienst of inspectie SZW, of de politie in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De HSV Waddinxveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

De HSV Waddinxveen bewaart uw gegevens daarom standaard drie jaar. Wanneer de maximale wettelijke bewaartermijn korter is, bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven, hanteren wij die kortere termijn. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat De HSV Waddinxveen deze gegevens heeft, bijvoorbeeld om met u contact op te nemen. Wanneer dat wettelijk toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden of voor de afwikkeling van (mogelijke) klachten of procedures, kunnen gegevens langer worden bewaard.

Geen maximale bewaartermijn geldt voor:

 • geanonimiseerde gegevens en;
 • gegevens welke uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Wel wordt toegezien dat de verwerking van deze gegevens alleen voor die specifieke doeleinden wordt gebruikt.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Soms kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld op grond van een wettelijk plicht die op ons rust.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De HSV Waddinxveen behandelt al uw verzoeken binnen een redelijke termijn, in beginsel binnen een maand. Mocht uw verzoek complex zijn of wanneer wij om andere redenen u niet tijdig kunnen informeren, ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

De HSV Waddinxveen
Per e-mail aan info@shvwaddinxveen.com

Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wanneer u niet tevreden bent met onze afwikkeling van uw vraag of klacht, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze deze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Versie April 2021