Privacyreglement HSV Waddinxveen

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de HSV Waddinxveen internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Toelichting op het Reglement
HSV Waddinxveen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft HSV Waddinxveen de plicht om haar relaties:
op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door HSV Waddinxveen worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

HSV Waddinxveen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft HSV Waddinxveen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens HSV Waddinxveen expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

De persoonsgegevens die HSV Waddinxveen gebruikt en het doel van het gebruik
HSV Waddinxveen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van HSV Waddinxveen, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van HSV Waddinxveen of via het contactformulier contact met ons opneemt. HSV Waddinxveen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
de overeenkomst die relaties met HSV Waddinxveen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

IP-adressen/cookies
HSV Waddinxveen houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
het productaanbod te verbeteren.

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
HSV Waddinxveen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de HSV Waddinxveen-organisatie, tenzij:
dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die HSV Waddinxveen met u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
HSV Waddinxveen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van HSV Waddinxveen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door HSV Waddinxveen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale system;
de medewerkers van HSV Waddinxveen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan HSV Waddinxveen verstrekte persoonsgegevens;
HSV Waddinxveen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. HSV Waddinxveen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal HSV Waddinxveen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Uw rechten als betrokkene
recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@hsvwaddinxveen.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van HSV Waddinxveen. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met HSV Waddinxveen opnemen en probeert HSV Waddinxveen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door HSV Waddinxveen? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal HSV Waddinxveen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van HSV Waddinxveen.

 

Privacyreglement HSV Waddinxveen versie Mei 2018