KARPERCOMMISSIE

Voorzitter: Nico Smith
Leden: Ronald Hoogerbrug en Peter Loef

Op dinsdag 11 oktober 2011 is er door het bestuur van de HSV Waddinxveen ingestemd met de oprichting van een Karper Commissie Waddinxveen (KCW). de bestuursleden van de KCW zijn Peter Loef, Nico Smith, Ronald Hoogerbrug,

De doelstellingen van de KCW is het in kaart brengen van knelpunten bij de vooral jeugdige karpervisser het geven of houden van informatie avonden of workshops.

Verder wil de KCW graag weten wat er leeft onder de karpervissers in Waddinxveen en wat er eventueel anders zou moeten in de waddinxveense wateren om dit op een leuke en moderne manier te kunnen doen maakt de KCW gebruik van Facebook door hier te klikken word u naar de juiste pagina gebracht of anders kunt u zoeken op “karper commissie waddinxveen “en kunt u uw zelf opgeven en mee discuseren, ideeen aandragen of andere zaken aan het licht brengen en informatie delen. Ook kunt er in contact komen met de bestuursleden van de KCW en de andere op karpervissende leden. De enige regel is dat u in het bezit moet zijn van een waddinxveense hengelsport vergunning. Als u dat niet heeft en u wil graag lid worden van onze vereniging om in onze wateren te kunnen vissen kunt u op de homepage lezen waar deze verkrijgbaar zijn.

Ook kunt u met vragen aan de KCW dit volgende emailadres gebruiken:

nicosmith78@gmail.com

info@hsvwaddinxveen.com

Bestuur KCW 5 mei 2020:

1 Vissen zonder nachtvispas na 2 uur na zonsondergang en vóór 1 uur voor zonsopkomst
Als je zonder nachtvistoestemming vist na 2 uur na zonsondergang en vóór 1 uur vóór zonsopkomst, dan zijn er twee sancties:
De eerste is dat het bestuur van de HSV een sanctie treft overeenkomstig het onderstaande. Normaliter zal dat een officiële waarschuwing zijn. Er kunnen verzwarende omstandigheden aan de orde zijn waardoor de vergunning van de HSV in beslag genomen kan worden.

Algemene voorwaarden: Overtreding van de regels:
Bij constatering van een overtredingen van een of meerdere regels in de vergunning van de HSV Waddinxveen, kan de controleur per direct de drie documenten innemen die zijn genoemd bij regel 1.
De controleur zal de visser die in overtreding is melding maken van de overtreding waar het over gaat.
Bij overtreding wordt het lid door het bestuur van de HSV Waddinxveen schriftelijk (aangetekend) gewaarschuwd onder vermelding van:

– Overtreden regel.
– Tijdstip van constateren overtreding.
– Naam van de bevoegde persoon die de overtreding heeft geconstateerd.
– Bij een minderjarige overtreder wordt de schriftelijke waarschuwing óók (aangetekend) aan de ouders/voogd van de overtreder gestuurd.
– De brief zoals hiervoor genoemd wordt getekend door een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.
– In de notulen van de bestuursvergadering van de HSV Waddinxveen waar de overtreding is besproken, wordt de behandeling van de overtreding opgenomen. – De vereniging houdt een register bij van de gemaakte overtredingen, de waarschuwingen en eventuele andere sancties.
– Bij een tweede schriftelijke waarschuwen wordt tegelijkertijd het lidmaatschap van de HSW ingetrokken en daarmee automatisch de toestemming van de KCW om nacht te vissen. De sanctie betreft de resterende kalenderjaar en het daar op volgende kalenderjaar. Het bestuur kan beslissen een sanctie voortijdig te eindigen. Het bestuur beslist hierover na kennis te hebben genomen van het verweer van het lid wat de overtreding heeft begaan. Het bestuur van de HSV Waddinxveen zal de betreffende visser tijdens de bestuursvergadering waar over de overtreding wordt gesproken horen.
– Een overtreding verjaart 2 jaar na de datum van de aangetekende brief waarmee de overtreding kenbaar is gemaakt. Bij een direct in beslagname beslist het bestuur van de HSV Waddinxveen per situatie. – Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de HSV Waddinxveen ook direct alle vergunningen van de HSV Waddinxveen in beslag nemen.

De tweede sanctie is dat het bestuur van de KCW een sanctie kan treffen. De hoofdregel is dat een jaar lang geen nachtvistoestemming wordt verstrekt. Dit wordt gerekend vanaf het moment dat de KCW een officiële waarschuwing aan jou stuurt. Als er verzwarende omstandigheden zijn kan een zwaardere sanctie worden getroffen. Dit wordt per situatie vastgesteld.

2 Volgende KCW meeting met Ed Skillz
We willen proberen de volgende KCW meeting op 26 februari 2021 vast te leggen. We moeten Ed Skillz nog vragen of hij dan kan. We zullen ook al vast een spreker voor de najaarsmeeting 2021 gaan zoeken.

3 Opleiding karper visveiligheid
We hebben besloten een opleiding visveiligheid voor de jeugd te gaan ontwikkelen. We willen hier een diploma aan gaan koppelen. Mogelijk gaan we dit verbinden aan het verstrekken van de nachtvistoestemming. We gaan deze ideeën nog uitwerken.

4 Sponsoring
Zoals jullie bekend is, zijn we als vereniging potentiele sponsoren aan het werven. We hebben daartoe een speciaal sponsorpakket opgesteld. We zijn inmiddels met twee potentiele sponsoren in gesprek. Voor ons als karpervissers is het leuk op te merken dat een potentiele sponsor zich speciaal richt op de karpervisserij. We zitten nog in de fase van onderhandelen. Het zou leuk zijn als dit lukt. Zodra we duidelijkheid hebben.