KARPERCOMMISSIE

Voorzitter: Nico Smith
Leden: Ronald Hoogerbrug en Peter Loef

Op dinsdag 11 oktober 2011 is er door het bestuur van de HSV Waddinxveen ingestemd met de oprichting van een Karper Commissie Waddinxveen (KCW). de bestuursleden van de KCW zijn Peter Loef, Nico Smith, Ronald Hoogerbrug,

De doelstellingen van de KCW is het in kaart brengen van knelpunten bij de vooral jeugdige karpervisser het geven of houden van informatie avonden of workshops.

Verder wil de KCW graag weten wat er leeft onder de karpervissers in Waddinxveen en wat er eventueel anders zou moeten in de waddinxveense wateren om dit op een leuke en moderne manier te kunnen doen maakt de KCW gebruik van Facebook door hier te klikken word u naar de juiste pagina gebracht of anders kunt u zoeken op “karper commissie waddinxveen “en kunt u uw zelf opgeven en mee discuseren, ideeen aandragen of andere zaken aan het licht brengen en informatie delen. Ook kunt er in contact komen met de bestuursleden van de KCW en de andere op karpervissende leden. De enige regel is dat u in het bezit moet zijn van een waddinxveense hengelsport vergunning. Als u dat niet heeft en u wil graag lid worden van onze vereniging om in onze wateren te kunnen vissen kunt u op de homepage lezen waar deze verkrijgbaar zijn.

Ook kunt u met vragen aan de KCW dit volgende emailadres gebruiken:

nicosmith78@gmail.com

info@hsvwaddinxveen.com

KARPERS

Er bestaat een sterke consensus over het oorspronkelijke leefgebied van de karper. Dat is het gebied van de rond de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en het Aral Meer. Vooral in de delta’s van Donau, Illi en de Oeral komt de karper veel voor. Vandaar heeft de karper zich al dan niet met behulp van de mens verspreid van de delta van de Rijn tot aan de Amoerin Noord China en zijn een oostelijke en een westelijke ondersoort ontstaan. Recent genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de boerenkarper een wilde karpersoort is die gerekend kan worden tot de wilde Europese karper. De karper heeft het imago van een vis van stilstaand water maar komt in feite van nature voor in rivieren en rivierdelta’s waar hij zich voortplant in overstromingsvlakten.

De oudste archeologische resten van de karpers dateren waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw. Bij Houten zijn resten van karper gevonden uit materiaal dat op grond van aardewerkdatering uit de elfde of twaalfde eeuw stamt. De eerste historische gegevens zijn wat later; uit 1342.

Er is geen zekerheid over de manier waarop wilde karpers het Rijnstroomgebied hebben weten te bereiken. Oorspronkelijk werd gedacht dat de karpers door de Romeinen en later de kloosterlingen ingevoerd zijn. Gezien de lange periode tussen het begin van de romeinse visteelt en de eerste vondsten van karper in de twaalfde eeuw zou het voor de hand liggen dat de boerenkarpers dan sterke gelijkenis zouden vertonen met de kweekkarpers die we nu kennen en niet met wilde karper. Genetische en morfologische eigenschappen weerspreken dat. Het meest waarschijnlijk is dat wilde karper uit de Donau via onbekende weg ergens in de Middeleeuwen het Rijnstroomgebied heeft weten te bereiken en zich via de rivier verder heeft verspreid.

Een alternatief is dat de karper al sinds prehistorische tijd als relictpopulatie aanwezig was, maar dat zou dan ondersteund moeten worden met archeologisch materiaal. Gezien de goede conservering van visresten in het Westen van Nederland en het aantal opgravingen dat al is gedaan ligt dat zeker niet voor de hand. Prehistorische aanwezigheid van de meerval, brasem, aal en steur is wel aangetoond.

De wilde karpers kwamen tot het begin van de twintigste eeuw veel in de rivieren en het IJsselmeer voor, maar door de massale uitzettingen van gekweekte karpers in de twintigste eeuw trad al snel vermenging met gekweekte karpers op. Tegenwoordig wordt op de grote rivieren geen wildtype karper meer gevangen.

Wilde karpers staan op de Europese lijst van bedreigde diersoorten. Het is dus belangrijk dat er duidelijkheid ontstaat over de status en de verspreiding van de Nederlandse wilde karper. Ook in Nederland wordt de boerenkarper waarschijnlijk bedreigd door vermenging met grote hoeveelheden uitgezette karpers.