KARPERCOMMISSIE

Bestuur KCW 5 mei 2020:

5 mei 2020 heeft het bestuur van de KCW vergaderd. Hieronder de belangrijkste punten.

Allereerst hopen we dat het goed met jullie gaat en met jullie naasten. Het is een hele vreemde tijd. Een tijd in ieder geval die het sportvissen weer volop in de belangstelling zet. Er is dit jaar al een groot aantal nachtvistoestemming verstrekt, 52 in totaal. Als we kijken naar de Pette, de plek waar de meeste toch gaan zitten, is het daar erg dringen. Fijn dat we als vereniging dit kunnen bieden. Tegelijkertijd vraagt dit van onze controleurs ook alle aandacht om het netjes te laten verlopen.

1 Vissen zonder nachtvispas na 2 uur na zonsondergang en vóór 1 uur voor zonsopkomst
Als je zonder nachtvistoestemming vist na 2 uur na zonsondergang en vóór 1 uur vóór zonsopkomst, dan zijn er twee sancties:
De eerste is dat het bestuur van de HSV een sanctie treft overeenkomstig het onderstaande. Normaliter zal dat een officiële waarschuwing zijn. Er kunnen verzwarende omstandigheden aan de orde zijn waardoor de vergunning van de HSV in beslag genomen kan worden.

Algemene voorwaarden: Overtreding van de regels:
Bij constatering van een overtredingen van een of meerdere regels in de vergunning van de HSV Waddinxveen, kan de controleur per direct de drie documenten innemen die zijn genoemd bij regel 1.
De controleur zal de visser die in overtreding is melding maken van de overtreding waar het over gaat.
Bij overtreding wordt het lid door het bestuur van de HSV Waddinxveen schriftelijk (aangetekend) gewaarschuwd onder vermelding van:

– Overtreden regel.
– Tijdstip van constateren overtreding.
– Naam van de bevoegde persoon die de overtreding heeft geconstateerd.
– Bij een minderjarige overtreder wordt de schriftelijke waarschuwing óók (aangetekend) aan de ouders/voogd van de overtreder gestuurd.
– De brief zoals hiervoor genoemd wordt getekend door een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.
– In de notulen van de bestuursvergadering van de HSV Waddinxveen waar de overtreding is besproken, wordt de behandeling van de overtreding opgenomen. – De vereniging houdt een register bij van de gemaakte overtredingen, de waarschuwingen en eventuele andere sancties.
– Bij een tweede schriftelijke waarschuwen wordt tegelijkertijd het lidmaatschap van de HSW ingetrokken en daarmee automatisch de toestemming van de KCW om nacht te vissen. De sanctie betreft de resterende kalenderjaar en het daar op volgende kalenderjaar. Het bestuur kan beslissen een sanctie voortijdig te eindigen. Het bestuur beslist hierover na kennis te hebben genomen van het verweer van het lid wat de overtreding heeft begaan. Het bestuur van de HSV Waddinxveen zal de betreffende visser tijdens de bestuursvergadering waar over de overtreding wordt gesproken horen.
– Een overtreding verjaart 2 jaar na de datum van de aangetekende brief waarmee de overtreding kenbaar is gemaakt. Bij een direct in beslagname beslist het bestuur van de HSV Waddinxveen per situatie. – Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de HSV Waddinxveen ook direct alle vergunningen van de HSV Waddinxveen in beslag nemen.

De tweede sanctie is dat het bestuur van de KCW een sanctie kan treffen. De hoofdregel is dat een jaar lang geen nachtvistoestemming wordt verstrekt. Dit wordt gerekend vanaf het moment dat de KCW een officiële waarschuwing aan jou stuurt. Als er verzwarende omstandigheden zijn kan een zwaardere sanctie worden getroffen. Dit wordt per situatie vastgesteld.

2 Volgende KCW meeting met Ed Skillz
We willen proberen de volgende KCW meeting op 26 februari 2021 vast te leggen. We moeten Ed Skillz nog vragen of hij dan kan. We zullen ook al vast een spreker voor de najaarsmeeting 2021 gaan zoeken.

3 Opleiding karper visveiligheid
We hebben besloten een opleiding visveiligheid voor de jeugd te gaan ontwikkelen. We willen hier een diploma aan gaan koppelen. Mogelijk gaan we dit verbinden aan het verstrekken van de nachtvistoestemming. We gaan deze ideeën nog uitwerken.

4 Sponsoring
Zoals jullie bekend is, zijn we als vereniging potentiele sponsoren aan het werven. We hebben daartoe een speciaal sponsorpakket opgesteld. We zijn inmiddels met twee potentiele sponsoren in gesprek. Voor ons als karpervissers is het leuk op te merken dat een potentiele sponsor zich speciaal richt op de karpervisserij. We zitten nog in de fase van onderhandelen. Het zou leuk zijn als dit lukt. Zodra we duidelijkheid hebben.

Voorzitter: Nico Smith
Leden: Ronald Hoogerbrug en Peter Loef

Op dinsdag 11 oktober 2011 is er door het bestuur van de HSV Waddinxveen ingestemd met de oprichting van een Karper Commissie Waddinxveen (KCW). de bestuursleden van de KCW zijn Peter Loef, Nico Smith, Ronald Hoogerbrug,

De doelstellingen van de KCW is het in kaart brengen van knelpunten bij de vooral jeugdige karpervisser het geven of houden van informatie avonden of workshops.

Verder wil de KCW graag weten wat er leeft onder de karpervissers in Waddinxveen en wat er eventueel anders zou moeten in de waddinxveense wateren om dit op een leuke en moderne manier te kunnen doen maakt de KCW gebruik van Facebook door hier te klikken word u naar de juiste pagina gebracht of anders kunt u zoeken op “karper commissie waddinxveen “en kunt u uw zelf opgeven en mee discuseren, ideeen aandragen of andere zaken aan het licht brengen en informatie delen. Ook kunt er in contact komen met de bestuursleden van de KCW en de andere op karpervissende leden. De enige regel is dat u in het bezit moet zijn van een waddinxveense hengelsport vergunning. Als u dat niet heeft en u wil graag lid worden van onze vereniging om in onze wateren te kunnen vissen kunt u op de homepage lezen waar deze verkrijgbaar zijn.

Ook kunt u met vragen aan de KCW dit volgende emailadres gebruiken:

nicosmith78@gmail.com

info@hsvwaddinxveen.com

KARPERS

Er bestaat een sterke consensus over het oorspronkelijke leefgebied van de karper. Dat is het gebied van de rond de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en het Aral Meer. Vooral in de delta’s van Donau, Illi en de Oeral komt de karper veel voor. Vandaar heeft de karper zich al dan niet met behulp van de mens verspreid van de delta van de Rijn tot aan de Amoerin Noord China en zijn een oostelijke en een westelijke ondersoort ontstaan. Recent genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de boerenkarper een wilde karpersoort is die gerekend kan worden tot de wilde Europese karper. De karper heeft het imago van een vis van stilstaand water maar komt in feite van nature voor in rivieren en rivierdelta’s waar hij zich voortplant in overstromingsvlakten.

De oudste archeologische resten van de karpers dateren waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw. Bij Houten zijn resten van karper gevonden uit materiaal dat op grond van aardewerkdatering uit de elfde of twaalfde eeuw stamt. De eerste historische gegevens zijn wat later; uit 1342.

Er is geen zekerheid over de manier waarop wilde karpers het Rijnstroomgebied hebben weten te bereiken. Oorspronkelijk werd gedacht dat de karpers door de Romeinen en later de kloosterlingen ingevoerd zijn. Gezien de lange periode tussen het begin van de romeinse visteelt en de eerste vondsten van karper in de twaalfde eeuw zou het voor de hand liggen dat de boerenkarpers dan sterke gelijkenis zouden vertonen met de kweekkarpers die we nu kennen en niet met wilde karper. Genetische en morfologische eigenschappen weerspreken dat. Het meest waarschijnlijk is dat wilde karper uit de Donau via onbekende weg ergens in de Middeleeuwen het Rijnstroomgebied heeft weten te bereiken en zich via de rivier verder heeft verspreid.

Een alternatief is dat de karper al sinds prehistorische tijd als relictpopulatie aanwezig was, maar dat zou dan ondersteund moeten worden met archeologisch materiaal. Gezien de goede conservering van visresten in het Westen van Nederland en het aantal opgravingen dat al is gedaan ligt dat zeker niet voor de hand. Prehistorische aanwezigheid van de meerval, brasem, aal en steur is wel aangetoond.

De wilde karpers kwamen tot het begin van de twintigste eeuw veel in de rivieren en het IJsselmeer voor, maar door de massale uitzettingen van gekweekte karpers in de twintigste eeuw trad al snel vermenging met gekweekte karpers op. Tegenwoordig wordt op de grote rivieren geen wildtype karper meer gevangen.

Wilde karpers staan op de Europese lijst van bedreigde diersoorten. Het is dus belangrijk dat er duidelijkheid ontstaat over de status en de verspreiding van de Nederlandse wilde karper. Ook in Nederland wordt de boerenkarper waarschijnlijk bedreigd door vermenging met grote hoeveelheden uitgezette karpers.